Vorige

Begrotingen ministeries: 100 miljoen voor jonge agrariërs, stimuleren waterkwaliteit

Tekst
Beeld
Ministerie van Financiën

In de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt €100 miljoen uitgetrokken voor het stimuleren van jonge agrariërs.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 52% van de Nederlandse agrarische bedrijven wordt geleid door een 55+-er. Om jonge boeren en tuinders een steuntje in de rug te geven een bedrijf over te nemen, wordt €100 miljoen vrijgemaakt.

Om de biologische productie te ondersteunen, wordt €50 miljoen uitgetrokken. Hoewel dit geld nu al is begroot, komt het pas vanaf 2025 beschikbaar. Het kabinet wil dat in 2030 op 15% van het totale landbouwareaal biologisch geproduceerd wordt. Voor agrarische ondernemers die met landschapselementen de biodiversiteit rond hun bedrijf willen verbeteren, komt vanaf dit jaar €15 miljoen beschikbaar.

Groen in en om de stad

De aanleg van groen in steden wordt gestimuleerd via het programma Groen in en om de stad. Het kabinet wil onderzoeken of er landelijk eisen kunnen worden gesteld aan de aanleg van natuur in stedelijke gebieden en hoe gemeenten en provincies kunnen worden ondersteund met richtlijnen, financiering en andere instrumenten. In 2024 wordt verder gewerkt aan de plannen die in 2023 met een subsidieregeling voor gemeenten en provincies zijn gestart.

Voor de versterking van Nationale Parken wordt van 2024 tot en met 2030 €5 miljoen extra ingeruimd, bovenop de jaarlijkse €1,3 miljoen die hieraan wordt besteed. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de ontwikkeling van robuuste Nationale Parken.

Staatsbosbeheer krijgt in 2024 €31 miljoen voor organisatiekosten, onderhoud van rijksgronden en opdrachten van de Rijksoverheid. Voor de Raad voor plantenrassen, die onder meer de Rassenlijst Bomen beheert, komt in de begroting tot 2028 jaarlijks net geen €1,5 miljoen vrij.

In het kader van het mestbeleid wordt €14,6 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is vrijwel volledig bestemd voor handhaving van de bepalingen uit het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn, zoals bufferstroken van voorgeschreven breedte langs waterlopen.

In 2024 is €111,8 miljoen aan subsidiebudget beschikbaar ten behoeve van glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen. Van dit bedrag is €10,8 miljoen voor projecten plantgezondheid en gewasbescherming en de subsidieregeling geïntegreerde gewasbescherming en is €13,1 miljoen bestemd voor biologische landbouw.

Voor bodem en klimaatadaptatie is €2,1 miljoen bestemd. Daarnaast is €85,6 miljoen bestemd voor subsidies op het op het terrein van energiebesparing en duurzame energie in de glastuinbouw.

Infrastructuur en Waterstaat

In 2050 wil het kabinet geen voertuigen met verbrandingsmotoren meer op de weg hebben. Als tussentijds doel geldt dat er in 2025 50.000 bestelauto’s en 1.000 vrachtauto’s zero-emissie zijn en dat uiterlijk in 2030 16.000 emissievrije vrachtauto’s en 250.000 emissievrije bestelauto’s in Nederland geregistreerd staan. In 2024 wordt €30 miljoen uitgetrokken voor elektrische laadpalen voor verschillende soorten wegvoertuigen.

Om de groei van elektrisch vervoer te kunnen faciliteren, wordt gestuurd op een landelijk dekkend laadnetwerk. Afhankelijk van de ingroei van het aantal elektrische voertuigen en de (technologische) ontwikkeling van voertuigen en batterijen, zijn er in 2030 naar verwachting circa 1,7 miljoen laadpunten nodig in Nederland.

Voor verbetering van de waterkwaliteit wordt voor 2024 €24,8 miljoen begroot. €6,8 miljoen daarvan gaat naar structurele doelstellingen en initiatieven als de Kaderrichtlijn Water en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. €16,3 miljoen is ingeruimd voor subsidies voor initiatieven die waterkwaliteit bevorderen, en €400.000 gaat naar internationale samenwerking op dit gebied.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De totale begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bedraagt voor 2024 €53,4 miljard. Hierin is geen bijzondere aandacht voor groene (mbo-)opleidingen, noch voor groen onderzoek. De algemene tendens in de stukken van OCW is dat de toegang tot het onderwijsstelsel wordt verbeterd, en dat het lerarentekort moet worden opgelost.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er
Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster