Vorige

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN ABONNEMENTSVOORWAARDEN STICHTING HORTIPOINT

I – ALGEMEEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Stichting Hortipoint (‘Hortipoint’) is uitgever van een aantal toonaangevende vakbladen in de siergewassensector, waaronder Vakblad voor de Bloemisterij, Bloem & Blad, De Boomkwekerij, Tuin en Landschap en Floribusiness.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Hortipoint dan wel een tot Hortipoint behorende onderneming en natuurlijke dan wel rechtspersonen (‘Klant’ of ‘Abonnee’) gesloten overeenkomsten (‘Overeenkomst’) bestaande uit onder andere een abonnementsovereenkomst met betrekking tot de door Hortipoint uitgegeven (online) magazines (‘Tijdschriften’), dan wel een overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een product (tijdschrift, foto, boek, welkomstgeschenk etc.) (‘Product’).
 3. Vanwege de vakspecifieke aard van de uitgaven wordt elk abonnement dat wordt afgesloten geacht een zakelijk abonnement te zijn.
 4. Door het aangaan van een abonnement dan wel het plaatsen van een bestelling van een Product, gaat Abonnee/Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.5.
 5. Hortipoint heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexatie. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van Hortipoint dan wel in de Tijdschriften en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan Info@hortipoint.nl of de Algemene Voorwaarden kunnen via 071 5659678 worden opgevraagd. De Algemene Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.hortipoint.nl en op de individuele websites van de door Hortipoint uitgegeven Tijdschriften.
 2. Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (I) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdelen II-III, prevaleert de inhoud van de onderdelen II-III.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Hortipoint is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan Hortipoint is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Hortipoint komt.
 2. Hortipoint is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan Hortipoint schriftelijk is gemeld.
 3. Indien in rechte wordt vastgesteld dat Hortipoint aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van Hortipoint uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Hortipoint beperkt tot maximaal viermaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (vijfduizend Euro). Hortipoint is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.
 4. Indien aan de zijde van Hortipoint sprake is van overmacht, heeft Hortpoint het recht om uitvoering van het Abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Hortipoint, het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Hortipoint gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Hortipoint, tekortschieten van door Hortipoint ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.
 5. Indien de overmachtsituatie van de zijde van Hortipoint langer dan twee maanden voortduurt, heeft Abonnee het recht de Overeenkomst te ontbinden. Ingeval van overmacht is Hortipoint niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Abonnee.
 6. De Algemene Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door de Klant met Hortipoint wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

Artikel 3 – Auteursrecht

 1. Het is Klant niet toegestaan de naam, inhouden en/of lay out van de door Hortipoint geleverde Tijdschriften en Producten op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op te slaan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hortipoint.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van de inhoud van de door Hortipoint geleverde Tijdschriften en Producten berusten bij Hortipoint en/of haar licentiegevers.

Artikel 4 – Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten

 1. Alle door Hortipoint gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. De aanvaarding door Hortipoint van een bestelling van een Product (hierna: ‘Bestelling’) of de bevestiging van het aangaan van een Abonnement geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Algemene Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat Hortipoint met uitvoering van een Bestelling of Abonnement begint. Door Klant aan Hortipoint verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Hortipoint van deze Bestelling.
 3. Een Bestelling dan wel een Abonnement kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Hortipoint is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling of Abonnement te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling of Abonnement is Hortipoint gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is Hortipoint niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.
 4. Wijzigingen in een Bestelling dan wel Abonnement moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Hortipoint worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Hortipoint uitdrukkelijk worden aanvaard.
 5. Hortipoint heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen dan wel het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
 6. De door Hortipoint gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Hortipoint schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt. 

Artikel 5 – Vragen en klachten

 1. Vragen met betrekking tot het Abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan Hortipoint ter attentie van de Afdeling lezersservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 071-5659644 of per e-mail via info@hortipoint.nl.
 2. Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan of de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan Hortipoint via de in artikel 5.1 genoemde mogelijkheden. Hortipoint neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.
 3. Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Tijdschrift geven Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 6 – Overdracht

Hortipoint mag uit deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en derden overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen Hortipoint en Klant naleeft. Hortipoint zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verlichtingen uit de Overeenkomst met Hortipoint niet aan een derde overdragen, tenzij Hortipoint daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. 

Artikel 7 – Privacy

 1. Hortipoint respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door Hortipoint dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hortipoint houdt zich aan de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en Europese Privacy Verordening
 2. Stichting Hortipoint is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst of bij het plaatsen van een Bestelling met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Hortipoint en Klant, waaronder het verstrekken van een persoonlijke inlogcode voor de gesloten Web-omgeving, een administratie bij te houden van alle Klanten, Klanten naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van Klant een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Hortipoint haar Producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de behoeftes van Klant, en om haar Klanten aanbiedingen te kunnen doen van Hortipoint.
 3. Klant is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Hortipoint kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 7.2 en Klant gaat akkoord met het Privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. http://www.hortipoint.nl/privacy-statement.
 4. Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar info@hortipoint.nl of een brief te richten tot Hortipoint, ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Rijnsburgersingel 61, 2316 XX Leiden. 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden en op de tussen Klant en Hortipoint gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de Kantonrechter vallen.

 1. SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN
  Deze bepalingen zijn naast de bepalingen genoemd onder I. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant en Hortipoint dan wel (online) Bestelling van Klant met betrekking tot Abonnementen op door Hortipoint uitgegeven Tijdschriften.

Artikel 9 – Totstandkoming Abonnement en welkomstgeschenk

 1. Een Abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een Abonnement wordt door Hortipoint schriftelijk (waaronder in deze Algemene Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigd. De bevestiging bevat onder andere het abonnementstype, de ingangsdatum van het Abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van Hortipoint.
 2. Hortipoint heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Klant tot het aangaan van een Abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal Hortipoint dit uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen.
 3. Kortingsaanbiedingen en eventuele welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende de periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op het Tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Hortipoint het recht het welkomstcadeau c.q. de korting terug te vorderen.
 4. Indien van toepassing, aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.
 5. Indien van toepassing, zal Hortipoint in het onverhoopte geval dat een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is, een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee. Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt Abonnee het verschil terug. Als het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij Abonnee in rekening gebracht. Als Abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft Abonnee tot een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.
 6. Indien van toepassing, doet Hortipoint haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Hortipoint Abonnee daarvan op de hoogte stellen.
 7. Eventuele gebreken of schade aan het welkomstgeschenk dienen door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan Hortipoint te worden gemeld 071-5659644 dan wel per e-mail info@hortipoint.nl. Hortipoint is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

Artikel 10 – Looptijd en opzegging van het Abonnement

 1. Een Abonnement loopt per kalenderjaar. In geval een abonnement gaandeweg het kalenderjaar wordt gestart, wordt het abonnement aangegaan tot en met het einde van het betreffende kalenderjaar. Het abonnement wordt daarna – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld – automatisch verlengd per kalenderjaar, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Binnen de abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij Abonnee uiterlijk vier weken voor aanvang van de nieuwe abonnementstermijn Hortipoint hierover moet hebben bericht. Dit kan telefonisch op 071-5659644, per post aan het adres van Hortipoint dan wel per e-mail aan abonnementen@hortipoint.nl geschieden. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan opgevraagd worden bij de Klantenservice van Hortipoint die te bereiken is op voornoemd telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Bij automatische verlenging wordt het Abonnement verlengd per kalenderjaar. Opzegging dient te geschieden op de wijze als in voornoemd lid genoemd.
 3. Een zgn. cadeau Abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.
 4. In het onverhoopt geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het Abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan Hortipoint wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. De door Hortipoint gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Indien gewenst kan Hortipoint ook abonnement in het buitenland verzorgen waarbij aanvullende verzendkosten in rekening gebracht zullen worden.
 2. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt bij vooruitbetaling op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. automatische incasso of iDeal). De betalingstermijnen en prijzen die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het Tijdschrift en worden middels een factuur in rekening gebracht tenzij er een automatische incasso is overeengekomen.
 3. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het Abonnement tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betwaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 4. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn of bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Ingeval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door Hortipoint worden geïnd.
 6. Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft Hortipoint het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Hortipoint gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Hortipoint heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau.
 7. Het storneren van een door Hortipoint (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
 8. Hortipoint behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het Abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Tijdschrift gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement, heeft Abonnee het recht het Abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en op de wijze als genoemd in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12 – Bezorging

 1. Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van een door Hortipoint uitgegeven Tijdschrift, zal Hortipoint zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 2. Hortipoint is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen Abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.
 3. Abonnee dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen te melden aan Hortipoint ter attentie van de afdeling Klantenservice. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via 071-5659644 dan wel per e-mail via abonnementen@hortipoint.nl. Hortipoint zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het door Hortipoint uitgegeven Tijdschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot de bezorging geven Abonnee niet het recht de betaling van het abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen of op te schorten.
 4. Hortipoint is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van een door haar uitgegeven Tijdschrift.
 5. Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vier
  weken van tevoren, aan Hortipoint te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan Hortipoint gemeld te worden.

Artikel 13 – Staken en wijziging inhoud en lay-out van Tijdschrift

Hortipoint is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud en lay-out van de door Hortipoint uitgegeven Tijdschriften naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Hortipoint ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief. Hortipoint is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een door Hortipoint uitgegeven Tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementstarief.

III. SPECIFIEKE VOORWAARDEN TAV BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN
Deze bepalingen zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder I. en eventueel II. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en Hortipoint dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door Hortipoint Producten worden verkocht. 

Artikel 14 – Garantie

 1. Hortipoint staat ervoor in dat de bestelde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De afbeeldingen van de aangeboden Producten in een Tijdschrift dan wel op een van de door Hortipoint geëxploiteerde website worden zo nauwgezet mogelijk door Hortipoint in beeld gebracht. Hortipoint kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten. 

Artikel 15 – Betaling en facturering

 1. Voor de bestelling van Producten, dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van de (online) Overeenkomst (bijv. automatische incasso of iDeal).
 2. De door Hortipoint gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Hortipoint behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling. 

Artikel 16 – Levering en uitvoering

 1. Hortipoint zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt Hortipoint gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden aan het door Klant aan Hortipoint opgegeven adres.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten berust bij Hortipoint tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Hortipoint zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 8 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Hortipoint het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.

Laatst gewijzigd: 1 december 2019 

© 2019 Stichting Hortpoint

Registreren

Selecteer een van de demo’s en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformGroen

Onbeperkt gebruik maken van PlatformGroen?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij.

Heeft u een abonnement op Tuin en Landschap en/of De Boomkwekerij, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
 • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster